خانه دوست کجاست

درفلق بودکه پرسيد سوار

آسمان مکثی کرد

رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاريکی شنها بخشيد

وبه انگشت نشان داد سپيداری وگفت:

نرسيده به درخت

کوچه باغی است که ازخواب خدا سبزتراست

ودرآن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است

ميروی تاته آن کوچه که اوپشت بلوغ

سربه درمی آورد

پس به سمت گل تنهايی می پيچی

دوقدم مانده به گل

پای فواره جاويد اساطير زمين می مانی

وتراترسی شفاف فرا می گيرد

کودکی می بينی

رفته ازکاج بلندی بالا

جوجه بردارد ازلانه نور

وازاومی پرسی

خانه دوست کجاست

/ 0 نظر / 5 بازدید