هميشه به يادداشته باش تا به

فراموشی بسپاری آنچه را که اندوهگينت

می سازد(اما.......)

هرگز فراموش نکن به ياد داشته باشی

آنچه راکه شادمانت می سازد...........

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
**mosi**

نازنین یار من ، غافل از کار من ، تا به کی ؟ از غم روی تو ، ناله زار من ، تا به کی ؟ دشمنی کار تو ، دشمنان یار تو ، تا به جند ؟ عاشقی کار من ، اشک و غم یار من ، تا به کی ؟ سوز پنهانم می دانی ، اشک خونینم می بینی آتش دل را ننشانی ، تا به دامانم ننشینی دل سیهی ، که مرادِ رهی ندهی بی تو باشد ای ماه ، یار من هر شب آه از تو سنگین دل وای ، وز تو نوشین لب آه فتنه ی رویت دل من ، صید گیسویت دل من ای بلای جان تا کی ؟ سوزد و نالد همچو نی ؟ ز آتشین خویت دل من ؟

محسن

aslan jaleb nist ziad zoor nazan

محسن

شما چیزی در مورد عشق زمینی میدونی که در موردش مطلب مینویسی.(بیشتر باید فکر کنی)