تنهایی با دنیای سحر

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست, کنج هر دیوارش دوستانم بنشینند آرام, گل بگو گل بشنو, هر کسی می خواهد وارد خانه پر مهر و صفا مان گردد , شرط وارد گشتنش شستشوی دلهاست. شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست. بر درش برگ گلی می کوبم و به یادش با قلم سبز بهار می نویسم:ای دوست ! خانه دوستی ما اینجاست. تا که سهراب نپرسد دیگر " خانه دوست کجاست"

دی 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
تیر 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
مهر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
7 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
16 پست
مهر 84
27 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست