اگر خداوند

یک روز آرزوی انسان را برآورده می کرد.

من بی گمان

دوباره دیدن تو را آرزو میکردم و تو نیز

هرگز ندیدن مرا

آن گاه نمی دانم

به راستی خداوند کدام یک را می پذیرفت

دکتر شریعتی