بگو چه بر سر قلبت آورده اند؟

نگاه هایت را هنوز هم به خاطر دارم و هنوز هم به یاد دوریت اشکهایم ارام ارام روی گونه ی تب دارم می غلتد و گریه های گاه و بی گاه من اغاز می شود.....

بگو با اشکهایم چه کنم ؟ اشکهایی که بی مهابا می بارند و دوریت را به سوگ می نشینند . هنوز هم دوستت دارم این را با تمام احساس درونم فریاد می زنم

اما تو خیلی بی رحمی این را همه می دانند حتی قاب عکس خالی اتاقم که مدتهاست تنهایی سرد خود را تحمل کرده تو بی رحمی شک ندارم . شک ندارم که انقدر بی رحمی که دلت به حال کاغذهای سفید و کوچک دفتر من هم نمی سوزد که چند سال است تمامشان را از غصه ی تو سیاه پوش کرده ام !!!

اما تو این گونه نبودی !!

بگو چه بر سر قلبت آورده اند؟