عقربه های خواب آلود  ساعت سرنوشت  را دوباره عقب خواهم راند "و در

تقویم زندگی امشب را آغاز تولد خود نشان خواهم کرد.

 

 گذشته های تلخ را از کوله بار خاطراتم بیرون خواهم انداخت و سبک بال تر

از همیشه زندگی را از نو خواهم ساخت..

 

در لغت نامه ی عشق مجنون خویش را خواهم یافت تا برای عشق ورزیدن

زیبا ترین بهانه ام باشد..

 

 بر تمام گریه هایم می خندم تا آدمک های مضحک درونم بدانند من نیز

لبخند را دوست می دارم.

 

بر تمام اندوهی که در دل نهان کرده ام پرده ای از بی خیالی خواهم کشید.

 

 و فریاد سر میدهم می خواهم آبی تر از همیشه زندگی کنم.. و این جمله را

هزاران بار تکرار خواهم

 

کرد"اگر در  اتاق تاریک آرزوهایم چراغی بر افروخته نیست"  ماه زیباترین

بهانه برای آشتی با آسمان است.

.آری تو نیز می توانی دوباره تولد یابی.

 

 کافیست اندکی به برگ ریزان پاییز بنگری و اندکی بعد به رویش جوانه ای

بر روی همان شاخه ای که در

 

 زمستان مرده بود...تو که از شاخه ی خشکیده کمتر نیستی؟هستی؟