انتظار !!!

واژه ي غريبي است ...
واژه اي است که روزها يا شايدم ماه هاست که با آن خو گرفته ام .
که چه سخت است انتظار .
هرصبح طلوعي ديگر است بر انتظار فرداهاي من !
خواهم ماند تنها در انتظار تو .
چرا نوشتم در برگ تنهاييم براي تو ، نمي دانم؟